Eco Print Center is de eerste partner van KBA die deze technologie sinds 2006 op grotere schaal toepast en samen met de persbouwer vanuit het pionierschap een verdere industrialisering mee heeft realiseren. Ondertussen hebben internationale drukkerijen het voorbeeld gevolgd.

Wat is waterless printing ?

Bij waterloze offset vervalt de factor chemisch water die bij conventioneel drukken voor een zware milieubelasting en inktmist zorgt. De werkomgeving en het eindproduct zijn hierdoor veel gezonder en properder. Het conventionele drukproces is gebaseerd op een chemische evenwicht waarbij de inkt en het water met bijhorende noodzakelijke chemische vochtadditieven en/of isopropanol of hun vervangers tezamen tot een labiel en eerder vervuilend proces leiden. Het waterloze drukproces is een mechanisch proces waarbij enkel een temperatuurscurve voor de inkt ifv. perssnelheid dient aangestuurd te worden. Deze nieuwe druktechniek maakt het ook mogelijk dat kranten en magazines met eenzelfde pers en milieuvriendelijke inkt gedrukt kunnen worden.

Wat zijn de voordelen ?

Afwezigheid van water. Bij het aanmaken van de drukplaat hoeven we geen chemicaliën toe te voegen om de plaat uit te wassen zoals in een normale conventionele drukkerij, gevolg: er wordt geen water vervuild en dus ook niet gerecycleerd te worden. Bijkomend: heel recent ontdekt dat standaard regenwater voldoende is om de drukplaten probleemloos uit te wassen, wat een bijkomende milieubesparing va leidingwater betekent! Bij het drukproces zelf is het water volledig verdwenen wat resulteert in een besparing van nog eens minstens 500m³ water per jaar per pers dat niet gerecycleerd dient te worden (100% besparing op het conventioneel benodigde proceswater); VOC problematiek (Volatile Organic Compounds) in het drukproces verdwijnt omdat bij afwezigheid van vochtwater ook geen alcohol of andere additieven die VOC bevatten dienen toegevoegd te worden om het vochtwater bacteriologisch zuiver te houden; minder tot geen papierbreuken door de afwezigheid van water wat in vergelijking met een conventioneel drukproces een duidelijk stabieler productie (met minder uitval) garandeert: ook door de afwezigheid van water wordt de conventionele inktmist vermeden die zich overal verspreidt en vroeger resulteerde in een ongezonde werkomgeving met extra veel onderhoud.

De ontwikkeling van water oplosbare inkten is met dit waterloze proces mogelijk geworden: het verminderen van concentraties petroleum houdende componenten in de inkten moet op termijn zeker gerealiseerd kunnen worden. Opstartafval wordt met meer dan 50% teruggeschroefd tov. conventionele technologie. Reden: door het drukproces te mechaniseren, kunnen we gecontroleerd de inkt naar het papier brengen, waar dit bij een conventionele drukkerij eerder een chemisch moeilijker te beheersen proces blijkt te zijn. Besparing van grotere hoeveelheden afvalinkten door gebrek aan inktwissels: na 3 jaren pionieren heeft EPC NV bewezen dat deze technologie in staat is om met één inkt cold- en heatset te drukken. Het aantal benodigde poetsdoeken is meer dan 50% gedaald tov. de conventionele technologie. Hieraan gekoppeld zijn de hoeveelheden benodigde reinigingsmiddelen ook sterk gedaald, wat de totale milieu impact sterk positief beïnvloedt.

Erkenning van EPC in de ontwikkeling van dit drukproces?

EPC NV is er samen met zijn partners (persconstructeur, inktleveranciers, plaatleverancier, ...) in geslaagd om de industriële pioniersrol tussen 2006 en vandaag waar te maken. Hiervoor heeft het bedrijf oa. in 2007 de Ecotech Award bekomen van de politieke partij GROEN. ‘EPC NV bewijst dat ecologische en economische vooruitgang hand in hand kunnen gaan.

Milieucharter Oost-Vlaanderen
EPC NV behaalde 8 opeenvolgende milieucharters omwille van zijn permanente zorg voor het algemeen milieu tot 2016. Het Milieucharter omvat 10 thema's waarbij wij als EPC sinds onze eerste deelname in 2009 onze focus gelegd hebben op de thema's 'Rationeel gebruik van water' en 'Rationeel gebruik van energie'. Voor het behalen van het charter 2016 legden we ons vooral toe op het extra beperken van de hoeveelheden afval (vooral inzake verpakking bij de aangeleverde wasdoeken) en de bijhorende besparingen op milieu- én financieel vlak. Milieucharter Oost-Vlaanderen is een project van Voka Oost-Vlaanderen dat bedrijven die sterk staan in milieuzorg beloont en dit in samenwerking en met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Als deelnemer aan dit “Milieucharter Oost-Vlaanderen” engageert EPC zich om concrete acties uit te voeren binnen het bedrijf. Deze acties worden door ons als bedrijf zelf bepaald maar moeten wel de wettelijke vereisten overstijgen om in aanmerking te komen. Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties geëvalueerd door een evaluatieteam van onafhankelijke deskundigen, samengesteld uit medewerkers van lne, OVAM, vmm, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, milieudienst Agentschap Ondernemen, dienst leefmilieu & natuurontwikkeling Stad Gent, Vito, Voka Oost-Vlaanderen en de bedrijfswereld. De geslaagde ondernemingen ontvangen het milieucharter voor het betreffende actiejaar.

Milieubeleidsverklaring

EPC N.V. is een drukkerij met volgende afdelingen: prepress, drukkerij, afwerking en distributie. De drukpersen werken volgens een uniek, revolutionair en milieuvriendelijk drukprocédé, de waterloze offset-techniek. EPC N.V. streeft naar een continue verbetering van haar prestaties op milieugebied, rekening houdend met voorkomingprincipes, technische en technologische ontwikkelingen, economische haalbaarheid en verwachtingen van de gemeenschap. De naleving van alle relevante wettelijke en reglementaire milieuvoorschriften die van toepassing zijn op haar activiteiten, producten en diensten is daarbij de minimumstandaard. Het milieubeleid richt zich op het voorkomen van lucht- en bodemverontreiniging en het verminderen van afval. De milieu-effecten van het gebruik van energie en grondstoffen en de opslag van gevaarlijke producten vormen hierbij een belangrijke leidraad. Om daadwerkelijk en gericht dit beleid te realiseren, wordt gewerkt volgens een systeem van continue, kritische evaluatie en daaraan gekoppeld een preventieve ingesteldheid. Dit systeem is zowel gericht op medewerkers van EPC N.V. als op derden die, op welke wijze ook, met de onderneming gerelateerd zijn. Volgende doelstellingen worden vooropgesteld: minstens minimaal naleven van de in de wetgeving opgenomen voorschriften en het anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgevingen; streven naar een rationeel energieverbruik door de best beschikbare technologie toe te passen, rekening houdend met de kostenefficiëntie, gekoppeld aan de noodzakelijke garanties voor een continu productieproces en met zorg voor het comfort van de medewerkers; het verbruik van leidingwater verminderen door het gebruik van regen- en/of vijverwater in te voeren voor utilitaire en productiegebonden toepassingen; het verder bewust maken van de hele organisatie van de noodzaak om de nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal EPC N.V. zich verplichten tot een continue inspanning ter verbetering van de prestaties op vlak van milieu; zich er toe verbinden binnen de organisatie de nodige informatie te verstrekken aan alle betrokken medewerkers en derden, onder andere via de website www.epc-nv.be; deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteunen en aanmoedigen; blijvend een voortrekkersrol vervullen binnen de grafische krantensector om de waterloze offset technologie verder ingang te laten vinden en te ontwikkelen.

Milieuzorg vormt een belangrijk onderdeel van allen die met het geven van leiding belast zijn. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. De haalbaarheid van het milieubeleid staat of valt echter met de inzet van alle betrokkenen.

Publicaties gedrukt bij Eco Print Center

  • Het Laatste Nieuws
  • De Tijd
  • Sir Edmund
  • Trouw
  • Goesting
  • De Morgen
  • De Nieuwe Gazet
  • AD Magazine
  • De Ondernemer
  • Netto / Mon Argent
© 2017 Eco Print Center Contacteer ons